پیدا

از چی کوه بسازیم؟

درخواست حذف اطلاعات

اومدوگفت اینطوری و اونطوری و یه پوزخند نکره زد و فک کردداره اذیت میکنه

بدون اینکه بدونه مسیر درستو داره به من نشون میده...

آینه من باشین, ...