پیدا

بی حس دوس

درخواست حذف اطلاعات

بعد اون ش تن...

واقعا حس دوس داشتن تو دلم نیست

نه اینکه نخام..

اما دیگه اون شور و دوس داشتن ها توش نیست

دیگه دلم خستست فک کنم, انگار قصدی هم برای تغییر نداره


عیب نداره, بخواب... بهتره...

"از ما که گذشت" مبارک دل شما