پیدا

باخت..؟

درخواست حذف اطلاعات

یه راندو باختم؟

یا بکل "گیم آور" شدم؟

نابودگر من بودی...

اما همچنان این یک سوال است, پس

مساله این است...