پیدا

اعتماد بکف

درخواست حذف اطلاعات

از وقتی این طرحو رفتم اعتماد بنفسم شدیدا رکود پیدا کرد

این لاغری هم که مزید بر علل شده!

واقع اعتماد بنفسم اوضاش وخیمه

راه چاره بذارین پشت پام! شاید برگشتم!